Fler patienter som vet, kan och vill mer!

Forum Spetspatient är en organisation med syfte att stimulera och stötta samhällets omställning från vård till hälsa med ett tydligt patient- och närståendeperspektiv. Organisationen arbetar med systemperspektiv i de “organisatoriska mellanrummen” och vill komplettera det arbete som görs av andra parter, såsom patient- och närståendeorganisationer, vård- och omsorgsgivare, myndigheter, forskare, företag och andra. 

Om du har frågor får du gärna kontakta Helena Conning, e-post >>>
 


Tycker du ockå att detta är viktigt?

Då kan du bli stödmedlem i Forum Spetspatient. 

Stödmedlemskap kan erhållas av enskild person eller organisation som vill verka för de frågor som Forum Spetspatient driver (se ovan). 

Inträdesavgift för stödmedlemmar är 500 kronor. Du kan swisha till: 123 185 96 28 eller betala till bankgiro: 5451-0821.

Uppge namn och mailadress!


Historik:
Dagens patient är webb-platsen där projektet ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” under projekttiden informerat om vad som händer i projektet och sprider kunskap.


Material för nedladdning:
A5 folder för tryck
A4 för print


Om projektet Spetspatienter

Karolinska Institutet, har tilldelats nära 9 miljoner kronor av Vinnova för projektet ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”. Projektet är ett samarbete mellan representanter för såväl patienter, vårdgivare, akademi, och företag.

En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera ”må-bra-tiden”. Vi tror att fler kan bli spetspatienter med hjälp av egenvårdsutbildning och tillgång till bra verktyg och detta ska ett nytt kompetenscenter bidra med. Kompetenscentret ska även ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan.

Vårt hälso- och sjukvårdssystem behöver förändras i grunden så att den bättre möter patienternas behov och kompetens. Man behöver gå från att endast leverera vård till att också stödja patienters egenvård. Beräkningar som gjorts till rapporten Bortom IT, från Institutet för Framtidsstudier (2016), visar att om tio procent av Sveriges befolkning (eller 20 procent av de som lever med kroniska sjukdomar) kan stärkas till att ta ett större ansvar för sin egenvård så kan samhället årligen spara 2,8 miljarder kronor i minskade vårdkostnader. Besparingar som skulle kunna användas för att bättre stödja de patienter som av olika skäl inte har möjlighet att vara lika engagerade.

Målet är att etablera ett diagnosoberoende kompetenscentrum för aktiva patienter. När denna lösning är implementerad kommer vi, fler kunniga patienter, kunna vara aktivt engagerade i såväl egenvård som vårdens förbättringsarbete. Vi tror att kompetenscentret kommer att kunna stötta både spetspatienter och vårdprofession i att jobba tillsammans för att bygga en mer långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.

Projektparter:

o Hälsoinformatikcentrum (HIC), Karolinska Institutet (koordinator)

o Designvetenskaperna, Lunds Universitet

o Stiftelsen Leading Health Care

o Stockholms univeristet

o ParkinsonFörbundet

o MOD; Mer Organdonation

o Riksorganisationen Unga Reumatiker

o Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

o Strategisk sjukvårdsutveckling och vårdproduktion, Karolinska Universitetssjukhuset

o Region Norrbotten

o Tiohundra AB

o Centrum för reumatologi, Stockholms läns landsting

o QRC Stockholm, Stockholms läns landsting

o RCC Stockholm-Gotland, Stockholms läns landsting

o AbbVie AB

o Cambio Health Care Systems AB

o Care of Conning Communication AB